clash配置

clash配置 config.yaml 1. PC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

记一次奇葩的网络故障

奇葩的网络故障 周末房间的无线网又不行了,以前也时有发生,但是从来没有研究过是为什么,一般过一两天就好了。也不是不想去找出故障,主要的原因是目

远程访问家里samba共享

远程访问家里samba共享 家里放了一个n1盒子,刷了openwrt系统当做一个简单的小主机,平时当做下载机或者存储一些文件。文件存好了,怎么